Program

Rodzina Wielkopolskiej Odnowy Wsi systematycznie powiększa się. Tradycyjnie oprócz gmin, które dokonują zgłoszeń, akces do programu zgłosiły organizacje pozarządowe formalnie pełniące rolę grupy odnowy wsi. W programie mogą uczestniczyć wszystkie sołectwa z terenu województwa wielkopolskiego. Dopuszcza się udział miejscowości wchodzących w skład sołectwa pod warunkiem, że stanowią wyodrębnioną jednostkę osadniczą, a odrębność ta jest odzwierciedlona […]

Czytaj więcej
Siłownia zewnętrzna

Samorząd województwa od 2009 r. realizuje regionalny program Wielkopolska Odnowa Wsi, w ramach którego na wsparcie oddolnych sołeckich inicjatyw, w latach 2009 – 2015 przeznaczył ponad 16 128 000 zł. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu województwa. W programie uczestniczą aktualnie ponad 1600 sołectwa z terenu 169 gmin województwa wielkopolskiego. W tak zwanej „małej odnowie […]

Czytaj więcej

Dokumenty programowe

Kwiecień, 2015


Publikujemy oficjalne dokumenty przyjęte przez organy Samorządu Województwa Wielkopolskiego – uchwały sejmiku określające ramowo samorządowy program Wielkopolska Odnowa Wsi oraz uchwały zarządu województwa ustanawiające szczegółowe zasady uczestnictwa w programie. Ponadto poniżej umieszczane będą także: wzór sprawozdania rocznego z działalności Grupy odnowy wsi, formularze zgłoszeń nowych sołectw do programu dla gmin oraz stowarzyszeń. Uchwały dotyczące regulaminów […]

Czytaj więcej

Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi wpisane zostało do zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. – cel operacyjny nr 5.2 „Rozwój obszarów wiejskich” w ramach celu strategicznego nr 5 „Zwiększenie spójności województwa”. Odnowa wsi jako metoda rozwoju stanowi jeden ze sposobów osiągania celów, nie tylko w kontekście poprawy jakości infrastruktury, ale poprawy szeroko […]

Czytaj więcej
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl