Moderatorzy odnowy wsi


Głównym zadaniem moderatorów odnowy wsi jest udzielania wsparcia mieszkańcom w wykreowaniu wizji wsi, a co za tym idzie stworzeniu sołeckiej strategii rozwoju. Moderatorzy pomogą nabyć umiejętności przeprowadzania oceny zasobów jak i potencjału rozwojowego wsi, jakości i standardu życia w sołectwie. Dwudniowe warsztaty z grupami odnowy wsi pozwolą nakreślić wieloletnie i krótkoterminowe programy odnowy poszczególnych sołectw.

 

Maria Nowak
e-mail: mariakorzecznik@gmail.com, tel. 602 593 814

Trener, coach. Posiada doświadczenie w zarządzaniu placówkami oświatowymi oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu:
rozwoju obszarów wiejskich (odnowa wsi, fundusz sołecki), rozwoju osobistego, aktywizacji społeczności lokalnych, pisania i zarządzania projektami, zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych.

 

Magdalena Fabiniak
e-mail: 
fabmag@vp.pl, tel. 509 953 134

Od 10 lat pracuje w Lokalnej Grupie Działania.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji społecznej oraz pisania i zarządzania projektami. Swoje doświadczenie zawodowe oraz wiedzę wykorzystuje wspierając działania stowarzyszeń, organizacji oraz lokalnej społeczności.

 

Mirosława Woźniak
e-mail:
mw.mirka@o2.pl, tel. 691 029 524

Z Wielkopolską Odnową Wsi związana od początku istnienia Programu, najpierw jako gminny koordynator Programu, a od 2015 roku również  moderator WOW. Blisko 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w szczególności na terenach wiejskich. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z 3 sektorem.

 

 

Małgorzata Napierała
e-mail:
malgorzatafranaszek@op.pl, tel. 608 618 235

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie związane z pracą w samorządzie gminnym. Zajmowała się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację projektów społecznych i infrastrukturalnych. Współpracowała z Lokalną Grupą Działania oraz lokalnymi stowarzyszeniami. Współtworzyła oraz zarządzała projektami realizowanymi przez lokalne organizacje. Obecnie rozwija się zawodowo poza samorządem gminnym.

 

Natalia Szymanowska
e-mail:
nszymanowska@wp.pl, tel. 691 247 230

Współpracuje głównie z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz przedsiębiorstwami społecznymi. Szczególnie interesuje ją aktywizacja społeczności i organizacji wiejskich tj. Ochotnicze Straże Pożarne oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Od lat koordynuje projekty o charakterze społecznym i kulturalnym, w tym realizowane ze środków publicznych. Zawodowo animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdzie odpowiedzialna jest za proces budowania i tworzenia partnerstw lokalnych.

 

Ewa Jankowiak
e-mail: 
ewa.cibail1@gmail.comtel. 665 332 616

Od 10 lat pracownik Lokalnej Grupy Działania. Moderator Wielkopolskiej Odnowy Wsi od roku 2015. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, w tym w realizacji projektów oraz pozyskiwaniu środków dla wsi. Wspiera działania stowarzyszeń, organizacji oraz społeczności lokalnej

 

 

Anita Kubicka
e-mail:
anita_herudzinska@o2.pl, tel. 500 274 618

Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy. Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, specjalista ds. funduszy europejskich, koordynator programu Działaj Lokalnie. Przygotowała i zrealizowała kilkadziesiąt projektów w zakresie kultury, sportu, turystyki i edukacji. Organizator wielu szkoleń, warsztatów, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych dla mieszkańców obszarów wiejskich. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi.

 

Anna Wieczorek
e-mail:
 anna.wiecz7@wp.pl, tel. 601 663 453

Pracownik Starostwa Powiatowego w Kościanie , prezes stowarzyszenia, sołtys od czterech kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla społeczności lokalnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi. Pasjonatka odnowy wsi,  od 2015 roku jako moderator Wielkopolskiej Odnowy Wsi uczestniczyła w opracowaniu dziesiątek Sołeckich Strategii Rozwoju.

 

Nina Maria Kropidłowska
e-mail: 
nina.kropidlowska@wp.pl, tel. 667 011 017

Z wykształcenia prawnik. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa prowadząc od 10 lat Ośrodek Kultury „Wozownia” w Kolnicy. Świadoma szans jakie niosą za sobą fundusze z UE wspiera w ich pozyskiwaniu organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Spod jej ręki wyszło wiele planów odnowy i strategii dla miejscowości z Gminy Brudzew. Realizowała wiele projektów infrastrukturalnych i społecznych z zakresu kultury, turystyki i rekreacji. Bycie Moderatorem Odnowy Wsi uważa za wyraz współczesnego patriotyzmu, a poznawanie nowych ludzi za najlepszą inspirację do działania.

Magdalena Gdaniec
e-mail:
fuegda@gmail.com, tel. 609 550 140

Urodziła się, pracuje i mieszka w Łobżenicy. Jest samorządowcem – pracę dla lokalnej społeczności wykonuje od 2004 r. Obecnie zajmuje się szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym. Ma doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowania z krajowych i unijnych źródeł finansowych. Jest członkinią i założycielką stowarzyszenia działającego na rzecz lokalnej społeczności oraz współautorką Lokalnej Strategii Rozwoju opracowywanej na lata 2014-2020. Brała czynny udział w pracach Lokalnej Grupy Działania. Wraz z mieszkańcami tworzyła pierwsze Sołeckie Strategie Rozwoju.

Aleksandra Brzęcka
e-mail:
a.brzecka@op.pl, tel. 507 197 171

Współpraca z mieszkańcami, podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej – to jej pasja. Jest otwarta na dialog z drugim człowiekiem i profesjonalne rozwiązanie problemów. Posiada merytoryczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń jak również doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań, także w pracy i partnerstwie.

 

Agnieszka Kulesza
e-mail: 
ap.kulesza@interia.pl, tel. 664 992 329

Od 4 lat pracownik Lokalnej Grupy Działania, wcześniej pracownik samorządu gminnego. Autorka pierwszych Planów Odnowy Miejscowości, inicjatorka utworzenia kilku stowarzyszeń rozwoju wsi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz prowadzeniu szkoleń i warsztatów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Koordynator wielu projektów w zakresie edukacji, ekonomii społecznej, kultury, sportu oraz infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Jej pasją jest aktywizacja środowisk wiejskich.

Jarosław Maciejewski
e-mail: 
jaroslawmaciejewski@wp.pl, tel. 501 516 406

Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, sołtys wsi Rudna w gm. Złotów. Obecnie radny szczebla wojewódzkiego (wiceprzewodniczący Sejmiku), a w latach 2010-14 szczebla gminnego. Trener wielu obszarów aktywności lokalnej społeczności, m.in. współtwórca Wielkopolskiej i Nadnoteckiej Akademii Sołtysa. Propagator wdrażania Wielkopolskiej Odnowy Wsi, moderator od 2015 r. Jego pasją jest działalność na rzecz lokalnych społeczności, w szczególności popularyzowanie wiedzy na temat wprowadzania Funduszu Sołeckiego oraz tworzenia przestrzeni komunikacyjnych w środowiskach wiejskich.

Krzysztof Pacholak
e-mail: 
k.pacholak@wp.pltel. 600 606 597

Od 12 lat pracuje w lwóweckim Urzędzie Miasta i Gminy. Zajmuje się prowadzeniem inwestycji komunalnych oraz aplikowaniem i rozliczaniem wszelakich środków zewnętrznych (zarówno unijnych jak i krajowych).  Od 2015 r. moderator Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w latach 2015-2019 uczestniczył w opracowaniu kilkudziesięciu Sołeckich Strategii Rozwoju. Pełni funkcję gminnego koordynatora programu w Gminie Lwówek, zajmując się m.in. aktywizacją środowisk wiejskich, wspomagając zarówno sołectwa jak i organizacje pozarządowe w procesie odnowy wsi.

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl