Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

Sierpień, 2013Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi wpisane zostało do strategii rozwoju województwa. Wszędzie tam gdzie dotychczas była realizowana, okazała się niezwykle skuteczną metodą rozwoju obszarów wiejskich. WOW 2013-2020 uchwalona została przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 marca 2013 r. Finansowana jest ze środków budżetu województwa. Zarządzającym programem jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Progam obejmuje następujące instrumenty wsparcia:
1. Konkursy dotacyjne

  • konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” – dla JST,
  • konkurs „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – dla JST,
  • otwary konkurs ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” – dla NGO

 

2. Działania szkoleniowe

  • spotkania informacyjne (szkolenia) – służące zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w programie, regulaminami konkursów dotacyjnych, itp.
  • warsztaty – których celem jest pomoc mieszkańcom sołectwa w stworzeniu strategii rozwoju sołectwa lub planu odnowy miejscowości.

3. Działania uzupełniające

  • ankiety ewaluacyjne,
  • konferencje regionalne dla wójtów i burmistrzów oraz koordynatorów gminnych,
  • wyjazdy studyjne,
  • promocja programu oraz idei odnowy wsi

Misją programu jest, aby uczestniczące w nim sołectwa posiadały:

1. przywództwo świadome swego powołania do prowadzenia procesu odnowy wsi,
2. wiedzę o przebiegu procesu odnowy,
3. akceptowaną przez ogół mieszkańców koncepcję rozwoju wsi w postaci strategii lub planu odnowy,
4. partnerskie wsparcie ze strony gminy na rzecz oddolnej realizacji przyjętej koncepcji odnowy wsi.

Program wspiera i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego. W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi wspierane są zarówno niewielkie projekty inwestycyjne, przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi (m.in. miejsca rekreacji i integracji, ścieżki rowerowe, place zabaw, obiekty małej architektury, zbiorniki i cieki wodne, itp.), jak i nieinwestycyjne, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych tradycji czy promocja wsi

 

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl