Wielkopolska Odnowa Wsi (2009-2015)


Archiwum , Program

Samorząd województwa od 2009 r. realizuje regionalny program Wielkopolska Odnowa Wsi, w ramach którego na wsparcie oddolnych sołeckich inicjatyw, w latach 2009 – 2015 przeznaczył ponad 16 128 000 . Program jest w całości finansowany ze środków budżetu województwa.
W programie uczestniczą aktualnie ponad 1600 sołectwa z terenu 169 gmin województwa wielkopolskiego. W tak zwanej „małej odnowie wsi” główny nacisk kładziony jest na aktywizację mieszkańców sołectw poprzez ich zaangażowanie w realizację projektów (wolontariat).

Konkursy dotacyjne

W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje w ciągu roku trzy konkursy:

  1. „Pięknieje wielkopolska wieś” (konkurs dla jst). Celem jest wsparcie projektów, w tym inwestycyjnych, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

W poniższej tabeli zestawiono konkursy organizowane w latach 2009 – 2015, w ramach których udzielono dotacji gminom.

Konkursy dotacyjne dla gmin Rok  Liczba umów Wartość udzielonych dotacji (w zł)
Wielkopolska Odnowa Wsi 2009/2010 49 2 197 059,08
Pięknieje wielkopolska wieś (I edycja) 2010/2011 52 3 267 415,89
Pięknieje wielkopolska wieś (II edycja) 2011/2012 81 2 752 974,70
Wieś wielkopolska, wsią europejską 2011 12 88 000,00
Pięknieje wielkopolska wieś (III edycja) 2013 64 1 498 646,19
Pięknieje wielkopolska wieś (IV edycja) 2014 93 2 167 981,37
Pięknieje wielkopolska wieś (V edycja) 2015 111 2 466 951,00
RAZEM 462 14 439 028,23
  1. Otwarty konkurs ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” (dla NGO). Celem jest wsparcie społeczności lokalnych działających w programie, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości, rozwój tożsamości wiejskiej, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz specyfiki obszarów wiejskich.

Poniżej zestawiono otwarte konkursy ofert organizowane w ramach programu w latach 2010 – 2015.

Otwarte konkursy ofert (Organizacje pozarządowe) Rok Liczba umów Wartość udzielonych dotacji (w zł)
Pięknieje Wielkopolska Wieś 2010 14 231 131,00
Pięknieje Wielkopolska Wieś 2011 16 247 949,00
Pięknieje Wielkopolska Wieś 2012 22 197 388,61
Nasza wieś, naszą wspólną sprawą 2013 20 150 000,00
Nasza wieś, naszą wspólną sprawą 2014 20 150 000,00
Nasza wieś, naszą wspólną sprawą 2015 19 150 000,00
RAZEM 111 1 126 468,61
  1. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (konkurs dla gmin). Konkurs realizowany jest od roku 2013. Celem konkursu jest między innymi podniesienie standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup drobnych elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych, a także materiałów niezbędnych do promocji wsi.

Poniżej zestawiono konkursy „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” organizowane
w latach 2013 – 2015.

Konkursy dotacyjne dla gmin Rok Liczba umów Wartość udzielonych dotacji (w zł)
Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw 2013 58 188 000,00
Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw 2014 57 200 000,00
Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw 2015 49 175 000,00
RAZEM 164 563 000,00

Działania promocyjne i szkoleniowe, moderatorzy odnowy wsi

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje również działania promocyjne i szkoleniowe na rzecz odnowy wsi poprzez organizację warsztatów, szkoleń i konferencji z udziałem fachowców – także spoza województwa.

W roku 2014 dla najaktywniejszych przedstawicieli Grup Odnowy Wsi z Wielkopolski zorganizowano tygodniowy wyjazd studyjny za granicę, którego celem było zapoznanie uczestników z osiągnięciami Austrii – kraju wiodącego dla idei odnowy wsi w Unii Europejskiej.

W czerwcu i lipcu 2015 r. zorganizowano cykl szkoleń dla kandydatów na moderatorów odnowy wsi. Zadaniem moderatorów jest wspieranie społeczności lokalnych w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w sołectwach uczestniczących w programie, w szczególności przygotowanie i prowadzenie warsztatów dotyczących opracowania sołeckich strategii rozwoju. Z grona uczestników ww. szkoleń, po przeprowadzeniu weryfikacji nabytej przez nich wiedzy i umiejętności, wyłoniono 20 osób, które otrzymały certyfikat moderatora odnowy wsi. Osoby te prowadzą warsztaty w sołectwach zainteresowanych opracowaniem sołeckich strategii rozwoju, zgodnie z metodyką określoną przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Ponadto na zaproszenia gmin pracownicy Departamentu uczestniczą w licznych spotkaniach informacyjnych dotyczących zasad uczestnictwa w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020.

Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (listopad 2015)

wrzesień, 2015

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl