VIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”


Archiwum

Pięknieje wielkopolska wieś (2018)


4 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił VIII edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Poniżej publikujemy wyciąg z regulaminu z najważniejszymi jego ustaleniami. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi.

Link do całości regulaminu i załączników znajduje się na końcu informacji.

Termin składania wniosków

15 lutego 2018 r., godz. 15.30

Termin realizacji projektów

31 października 2018 r.

Wysokość dotacji

nie mniej niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 30 000,00 zł dla pojedynczego projektu;
maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu

Warunki udziału w konkursie

gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów,
sołectwo musi być uczestnikiem programu na dzień składania wniosku,
wyklucza się składanie kilku projektów dotyczących tego samego sołectwa,
zadanie może być realizowane w więcej niż w jednym sołectwie pod warunkiem, że stanowi jedną całość

Przedmiot dofinansowania

zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości,
zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych,
dofinansowaniem nie będą objęte projekty planowane do realizacji, w całości lub w części, w ciągach pasów drogowych,
dofinansowaniem nie będą objęte projekty polegające na organizacji dożynek gminnych

Punktacja oceny formalnej (max. 60 pkt.)

praca własna mieszkańców (wolontariat) – do 25 pkt.
wkład finansowy z budżetu gminy – do 10 pkt.
fundusz sołecki – do 3 pkt.
udział w poprzednich edycjach konkursu – do 3 pkt.
sformalizowana grupa odnowy wsi – do 5 pkt.
sołecka strategia rozwoju wypracowana przy współudziale moderatora/ów odnowy wsi i zaakceptowana przez zebranie wiejskie – do 5 pkt.
zabezpieczenie wkładu własnego na dzień złożenia wniosku – do 2 pkt.
rzetelność i przejrzystość złożonych dokumentów – do 5 pkt.,
brak zastrzeżeń do sprawozdania finansowego z wykonania zadania w trzech ostatnich edycjach konkursu – do 2 pkt

Punktacja oceny merytorycznej (max. 40 pkt.)

oryginalność, indywidualność, nowatorstwo pomysłu – do 15 pkt.,
uzasadnienie projektu wraz z przewidywanymi efektami realizacji zadania z punktu widzenia procesu odnowy wsi – do 25 pkt.

Wszelkie sprawy dotyczące konkursu prosimy kierować do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Adres:
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
email: odnowawsi@umww.pl
tel. kontaktowy:
61 626 65 28
lub
61 626 65 29

Dokumenty do pobrania:

 1. uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
 2. regulamin konkursu,
 3. wniosek o dofinansowanie projektu,
 4. wyjaśnienia do formularza wniosku,
 5. wzór karty oceny formalnej projektu,
 6. regulamin kapituły konkursu,
 7. wzór oświadczenia wójta/burmistrza ws. zabezpieczenia finansowego wkładu gminy,
 8. wzór oświadczenia VAT,
 9. wzór oświadczenia wójta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 10. wzór oświadczenia właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu,
 11. wzór oświadczenia o przeprowadzeniu rozeznania cenowego

styczeń, 2018

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl