Ruszyła IX edycja konkursu dla organizacji pozarządowych


Uczestniczki warsztatów z pieczenia chleba zorganizowanych przez Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska. Aktualności , Konkursy

Od dziś można składać oferty na realizację zadań publicznych w ramach kolejnej edycji otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”. 

Uchwałą z 11 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs, którego celem jest wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, służących pobudzeniu aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.  W budżecie Województwa Wielkopolskiego na realizację tego konkursu zabezpieczono środki w wysokości 350 tysięcy złotych.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 10 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta w realizację zadania powinien wynosić minimum 20% całkowitego kosztu zadania.

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2021 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 15 listopada 2021 r.

Zadanie powinno dotyczyć miejscowości uczestniczącej w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” lub być realizowane w takiej miejscowości.

Zakres zadania:

Zakres zadania obejmuje przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi, realizowane w ramach jednego lub więcej spośród niżej wymienionych zagadnień:

  • realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, przy czym projekty obejmujące roboty budowlane polegające na trwałym związaniu obiektów z gruntem mogą być realizowane wyłącznie w obrębie nieruchomości będącej własnością oferenta lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie,
  • zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo lub miejscowość,
  • wydanie materiałów promujących sołectwo lub miejscowość, w tym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  • organizacja warsztatów lub szkoleń dotyczących idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo lub miejscowość, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów wiejskich, funduszu sołeckiego.
Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 9 kwietnia 2021 roku (piątek) do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do Punktu kancelaryjnego (nie decyduje data stempla pocztowego).


Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś naszą, wspólną sprawą” (0,94 MB, PDF)


Załączniki do pobrania:

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email: odnowawsi@umww.pl lub telefonicznie:

  • (61) 626 65 14 – kierownik Oddziału Odnowy Wsi
  • (61) 626 65 21
  • (61) 626 65 08
  • (61) 626 65 17
  • (61) 626 65 29

marzec, 2021

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl