Nasza wieś, naszą wspólną sprawą (2020) – VIII edycja


30 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:
 • planowane wydatki 350 tys. zł
 • maksymalna wysokość dofinansowania – 10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania
 • wkład własny oferenta – minimum 20% całkowitego kosztu zadania
 • wkład własny finansowy oferenta – minimum 500 zł
II. Termin realizacji zadania:

15 sierpnia – 15 listopada 2020 r.

III. Miejsce i termin składania ofert:
 • oferty należy składać do 26 maja 2020 roku do godz. 15:30
 • Punkt kancelaryjny (na parterze) przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.
  Uwaga
  : Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przyjmuje ofert.
  Uwaga: Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu dedykowanej platformy elektronicznej Witkac.pl dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici pod adresem: www.wielkopolskiewici.pl. Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta zapisana w generatorze Witkac.pl.
IV. Zakres zadania:
 • realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej
 • zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo
 • wydanie materiałów promujących sołectwo
 • założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości i/lub organizacji uczestniczącej w programie Wielkopolska Odnowa Wsi
 • organizacja warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych lub funduszu sołeckiego
V. Warunki udziału w konkursie:
 • podmioty uprawnione do składania oferty:
  ° organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  ° podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
  ° prowadzenie działalności na terenie województwa wielkopolskiego
  ° prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem
  ° nieposiadanie zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jst oraz innych źródeł o charakterze publicznym
  ° posiadanie własnego rachunku bankowego
  ° posiadanie własnego NIP
  ° posiadanie własnego numeru REGON
 • zadanie powinno dotyczyć sołectwa uczestniczącego w programie lub być realizowane w takim sołectwie

Dokumenty do pobrania:
 1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z uzasadnieniem
 2. ogłoszenie
 3. wyjaśnienia do formularza oferty
 4. oświadczenie o zgodności oferty
 5. zestawienie udziału dotacji w kosztach zadania
 6. wzór oświadczenia o braku zaległych zobowiązań publiczno-prawnych 
 7. wzór oświadczenia ws. tytułu prawnego do nieruchomości
 8. wzór oświadczenia ws. zgody na realizację zadania
 9. wzór oświadczenia ws. zgodności z przepisami prawa zadań dotyczących zagosp. przestrzeni publicznej
 10. wzór oświadczenia o nr rachunku bankowego, NIP, REGON
 11. ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru)
 12.  oświadczenie wolontariusza (propozycja wzoru)
 13. wzór sprawozdania
 14. logo programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

 

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl