Pięknieje wielkopolska wieś (2015)


PWW_2015_Brodnica_Manieczki1Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 304/2015 z dnia 4 marca 2015 r. ogłosił V edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu było wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi.

 

Termin składania wniosków

7 kwietnia 2015 r., godz. 15.30

Termin realizacji projektów

31 października 2015 r.

Wysokość dotacji
 • nie więcej niż 30 000,00 zł dla pojedynczego projektu i nie więcej niż 100 000,00 zł dla jednej gminy;
 • maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Warunki udziału w konkursie
 • sołectwo musi być uczestnikiem programu na dzień składania wniosku,
 • wyklucza się składanie kilku projektów dotyczących tego samego sołectwa,
 • zadanie może być realizowane w więcej niż w jednym sołectwie.
Przedmiot dofinansowania
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości,
 • zachowanie i odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego lub krajobrazowego;
 • zakupu towarów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów.
Punktacja oceny formalnej (max. 60 pkt.)
 • praca własna mieszkańców (wolontariat) – do 25 pkt.
 • wkład finansowy z budżetu gminy – do 10 pkt.
 • fundusz sołecki – 0 lub 5 pkt.
 • udział w poprzednich edycjach konkursu – do 4 pkt.
 • sołecka strategia rozwoju –0 lub 5 pkt.
 • sformalizowana grupa odnowy wsi – 0 lub 5 pkt.
Punktacja oceny merytorycznej (max. 40 pkt.)
 • oryginalność, indywidualność, nowatorstwo pomysłu (od 0 do 15 pkt.),
 • uzasadnienie projektu wraz z przewidywanymi efektami realizacji zadania z punktu widzenia procesu odnowy wsi (od 0 do 25 pkt.).

Dokumenty do pobrania:
 1. uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
 2. regulamin konkursu,
 3. wniosek o dofinansowanie projektu,
 4. wyjaśnienia do formularza wniosku,
 5. wzór karty oceny formalnej projektu,
 6. regulamin Kapituły Konkursu,
 7. wzór oświadczenia wójta/burmistrza ws. zabezpieczenia finansowego wkładu gminy,
 8. wzór oświadczenia VAT,
 9. wzór oświadczenia wójta/burmistrza o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 10. wzór oświadczenia właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu,
 11. wzór oświadczenia wójta/burmistrza ws. odpowiedzialności za sprzęt/wyposażenie,
 12. wzór oświadczenia o przeprowadzeniu rozeznania cenowego.


Uchwałą nr VIII/203/15  z dnia 29 czerwca 2015 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcie w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Do V edycji złożono 289 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 278 projektów. 9 projektów zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Natomiast 5 projektów zostało wycofanych przez wnioskodawców.

Uchwałą nr 577/2015 z dnia 29 maja 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę rankingową i wskazał 112 projektów rekomendowanych do dofinansowania.

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl