Nasza wieś, naszą wspólną sprawą (2018) – VI edycja


16 marca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, którego VI edycja rozpoczęła się 19 marca br.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:
 • planowane wydatki 350 tys. zł,
 • maksymalna wysokość dofinansowania – 10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitej wartości zadania,
 • wkład własny oferenta – minimum 20% całkowitej wartości zadania.
II. Termin realizacji zadania:

1 lipca – 15 listopada 2018 r.

III. Miejsce i termin składania ofert:
 • oferty należy składać do 10 kwietnia 2018 roku do godz. 15:30
 • Punkt kancelaryjny (na parterze) przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. Uwaga: Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przyjmuje ofert. Uwaga: Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu „Generatora Ofert i Sprawozdań” dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici pod adresem: www.wielkopolskiewici.pl. Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta zapisana w „Generatorze Ofert i Sprawozdań”.
IV. Zakres zadania:
 • organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo ze względu na jego charakterystyczne produkty, cechy, usługi,
 • realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej,
 • zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo,
 • wydanie materiałów promujących sołectwo,
 • założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości uczestniczącej w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,
 • organizacja warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, funduszu sołeckiego.
V. Warunki udziału w konkursie:
 • podmioty uprawnione do składania oferty:
  ° organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  ° podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
  ° prowadzenie działalności na terenie województwa wielkopolskiego,
  ° prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  ° nieposiadanie zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jst oraz innych źródeł o charakterze publicznym,
  ° posiadanie własnego rachunku bankowego,
  ° posiadanie własnego NIP,
 • zadanie powinno dotyczyć sołectwa uczestniczącego w programie lub być realizowane w takim sołectwie.

Dokumenty do pobrania:
 1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z uzasadnieniem,
 2. ogłoszenie,
 3. formularz oferty,
 4. instrukcja wypełnienia oferty,
 5. oświadczenie o zgodności oferty,
 6. wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym,
 7. wzór oświadczenia ws. tytułu prawnego do nieruchomości,
 8. wzór oświadczenia ws. zgodności z przepisami prawa zadań dotyczących zagosp. przestrzeni publicznej,
 9. wzór oświadczenia ws. zgody na realizację zadania,
 10. zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,
 11. zaktualizowany kosztorys realizacji zadania,
 12. formularz sprawozdania,
 13. wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru),
 14. wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru),
 15. logo programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl