Nasza wieś, naszą wspólną sprawą (2016) – IV edycja


W ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” 23 organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie od samorządu województwa. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu 4 sierpnia br. zatwierdził propozycje komisji konkursowej. Maksymalna dotacja wyniosła 10 tys. zł, a całkowita kwota zabezpieczona w budżecie województwa (200 tys. zł) została w całości rozdysponowana.

Konkurs z roku na rok  cieszy się coraz większą popularnością. W tegorocznej edycji złożonych zostało 100 ofert na realizację zadań publicznych (w 2015 – 70 ofert, a w 2014 – 46 ofert). Ze złożonych ofert 16 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Pozostałe 84 zostały poddane ocenie merytorycznej przez komisję konkursową, która obradowała 27 lipca br.

Spośród proponowanych zadań publicznych dominowały te związane z organizacją imprez tematycznych promujących sołectwo, zakupem towarów służących rozwojowi i kultywowaniu tradycji , zagospodarowaniem przestrzeni publicznej czy organizacją warsztatów i szkoleń związanych z odnową wsi.

Organizacje, które otrzymały wsparcie –> Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2422/2016


28 kwietnia 2016 rokuNW_2015_Unia Nadwarcianska_Lad11 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Tym samym 29 kwietnia rozpoczął się nabór ofert realizacji zadania publicznego w ramach kolejnej –  IV – edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

Poniżej kilka istotnych informacji oraz linki z niezbędnymi dokumentami.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:
 • planowane wydatki 200 tys. zł,
 • maksymalna wysokość dofinansowania – 10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitej wartości zadania,
 • wkład własny oferenta – minimum 20% całkowitej wartości zadania.
II. Termin realizacji zadania:

15 sierpnia – 15 listopada 2016 r.

III. Miejsce i termin składania ofert:
 • oferty należy składać do 30 maja 2016 roku do godz. 15:30,
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
IV. Zakres zadania:
 • organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo ze względu na jego charakterystyczne produkty, cechy, usługi,
 • realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej,
 • zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo,
 • wydanie materiałów promujących sołectwo,
 • założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości uczestniczącej w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,
 • organizacja warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, opracowania sołeckich strategii rozwoju, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, funduszu sołeckiego.
V. Warunki udziału w konkursie:
 • podmioty uprawnione do składania oferty:
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie.
 • kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
  • prowadzenie działalności na terenie województwa wielkopolskiego,
  • prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  • nieposiadanie zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jst oraz innych źródeł o charakterze publicznym,
  • posiadanie własnego konta bankowego,
  • posiadanie własnego NIP,
 • zadanie powinno dotyczyć sołectwa uczestniczącego w programie lub być realizowane w takim sołectwie.

Dokumenty do pobrania:
 1.  uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z uzasadnieniem,
 2.  ogłoszenie,
 3.  formularz oferty,
 4. wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym,
 5. wzór oświadczenia ws. tytułu prawnego do nieruchomości,
 6. wzór oświadczenia ws. zgody na realizację zadania,
 7. zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,
 8.  zaktualizowany kosztorysu realizacji zadania,
 9. formularz sprawozdania,
 10. wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru),
 11. wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru),
 12. logo programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl