Nasza wieś, naszą wspólną sprawą (2013) – I edycja


Zakres zadania w ramach I edycji otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” obejmuje przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi, realizowane w ramach jednego lub więcej spośród niżej wymienionych zagadnień:
1. organizacji imprez promujących ideę odnowy wsi (festyny, zawody, konkursy, turnieje. itp.),
2. wykonania drobnych prac porządkowo – remontowych w obszarze przestrzeni publicznej miejscowości, nie wymagających zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (nie dotyczy tzw. „witaczy” oraz tablic informacyjnych, o których mowa w pkt. 4),
3. porządkowania i rekultywacji skwerów i terenów zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców,
4. wykonania tzw. „witaczy” i/lub tablic informujących o uczestnictwie miejscowości w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz promujących sołectwo,
5. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów,
6. propagowania idei odnowy wsi poprzez wydanie materiałów promocyjnych, a także założenie i prowadzenie serwisu internetowego, dotyczącego miejscowości uczestniczącej w „Wielkopolskiej Odnowie Wsi”,
7. organizacji szkoleń nt. zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promocji idei odnowy wsi (min. liczba uczestników – 10 osób);

Celem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi jest wspieranie zadań publicznych o zasięgu regionalnym między innymi w dziedzinie:

  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich,
  • wspieranie inicjatyw obywatelskich służących integracji społecznej, budowaniu tożsamości europejskiej, regionalnej, lokalnej,
  • organizacji przedsięwzięć promujących niematerialne dziedzictwo Wielkopolski.

W I edycji konkursu złożono 32 oferty, które zostały sprawdzone pod względem formalnym w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na etapie weryfikacji formalnej odrzucono 4 oferty. Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich 28 ofert spełniających wymagania formalne. Komisja pozytywnie zaopiniowała oferty z pozycji od nr 1 do nr 20. Biorąc pod uwagę liczbę punktów oraz ogólną kwotę dotacji przewidzianą na dofinansowanie realizacji zadania w budżecie Województwa Wielkopolskiego tj. 150 tys. zł. Środki na realizację ww. konkursu zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego.

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl