Pięknieje wielkopolska wieś (2016)


wow_katalog_2015_okladka18 lutego 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił VI edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Poniżej publikujemy wyciąg z regulaminu z najważniejszymi jego ustaleniami. Celem konkursu było wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi.

Link do całości regulaminu i załączników znajduje się na końcu informacji.

Termin składania wniosków

23 marca 2016 r., godz. 15.30

Termin realizacji projektów

31 października 2016 r.

Wysokość dotacji
 • nie mniej niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 30 000,00 zł dla pojedynczego projektu;
 • maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Warunki udziału w konkursie
 • gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów,
 • sołectwo musi być uczestnikiem programu na dzień składania wniosku,
 • wyklucza się składanie kilku projektów dotyczących tego samego sołectwa,
 • zadanie może być realizowane w więcej niż w jednym sołectwie.
Przedmiot dofinansowania
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości,
 • zachowanie i odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego lub krajobrazowego;
 • dofinansowaniem nie będą objęte projekty polegające na budowie, modernizacji lub remoncie dróg oraz chodników i ścieżek rowerowych w ciągach pasów drogowych;
 • dofinansowaniem nie będą objęte projekty polegające na organizacji dożynek gminnych.
Punktacja oceny formalnej (max. 60 pkt.)
 • praca własna mieszkańców (wolontariat) – do 25 pkt.
 • wkład finansowy z budżetu gminy – do 10 pkt.
 • fundusz sołecki – do 3 pkt.
 • udział w poprzednich edycjach konkursu – do 6 pkt.
 • sołecka strategia rozwoju – do 2 pkt.
Punktacja oceny merytorycznej (max. 40 pkt.)
 • oryginalność, indywidualność, nowatorstwo pomysłu (od 0 do 15 pkt.),
 • uzasadnienie projektu wraz z przewidywanymi efektami realizacji zadania z punktu widzenia procesu odnowy wsi (od 0 do 25 pkt.).

Dokumenty do pobrania:
 1. uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia konkursu
 2. regulamin konkursu,
 3. wniosek o dofinansowanie projektu,
 4. wyjaśnienia do formularza wniosku,
 5. wzór oświadczenia wójta ws. zabezpieczenia finansowego wkładu gminy,
 6. wzór oświadczenia VAT,
 7. wzór oświadczenia wójta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 8. wzór oświadczenia właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu,
 9. wzór oświadczenia wójta ws. odpowiedzialności za sprzęt / wyposażenie,
 10. wzór oświadczenia o przeprowadzeniu rozeznania cenowego,
 11. uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego ws. przyjęcia listy rankingowej
 12. uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ws. wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej JST oraz zawarcia w tej sprawie umów 
 13. wzór sprawozdania finansowego z wykonania zadania
 14. oświadczenie ws. wkładu własnego mieszkańców
 15. wzór tablicy informacyjnej
logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl